Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu z dnia 29 września 2021r. z instrukcją

Zarządzenie Nr 7/2021

Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu

z dnia 29 września 2021r.

 

w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu

 

Na podstawie :

-  ustawy z dnia 29września 1994r. o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2021r., poz. 217,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021r. poz. 305,1236,1535,1773/

zarządzam co następuje:

§ 1

 

Wprowadzam instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

 

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej instrukcji powierza się głównej księgowej.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu gospodarkę drukami ścisłego zarachowania  wyznaczonemu przez Dyrektora.

 

§ 3

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Załączniku INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków :

DOCXInstr. druki śc. zar..docx
 

 

Wersja XML